PHPCMS技巧

当前位置/ 首页/ V9教程/PHPCMS技巧/ 正文

PHPCMS V9 怎么在列表页中调用多图显示

在首页怎么调用多图,我突然想到我曾经做过列表页调用多图的案例。我想了下,在列表页能调取成功,那么在首页也能调取成功,故有与大家分享之想法。

声明:本案例未经首页测试过,只在列表页验证成功,有需要的同学请自行验证。

代码:

{pc:content action="lists" catid="$catid" num="1" order="id ASC" moreinfo="1" }
{loop $data $v}
<h1>{$v[title]}</h1>                                         
<ul class="topList-con">
  {loop string2array($v['pictureurls']) $pic_k $r}  
    <li>
      <div class="item">
        <div class="imgBox"><img src="{thumb($r[url],350,200)}" width="350" height="200" alt="{$r[alt]}"/></div>
        <div class="img_title">{$r[alt]}</div>
       </div>
    </li>
   {/loop}
</ul>
{/loop}
{/pc}
注意:
1、加上调取副表的 moreinfo="1" ,
2、{loop string2array($v['pictureurls']) $pic_k $r}  。。。{/pc}这部分即为多图部分内容
3、<div class="imgBox"><img src="{thumb($r[url],350,200)}" width="350" height="200" alt="{$r[alt]}"/></div>为图片显示
4、<div class="img_title">{$r[alt]}</div>为图片名称显示
5、如果不在列表页,把 catid="$catid"改为 catid="栏目名"。
希望本贴对你建站有帮助。